Periode

Januari 2020 – heden

Werkgever

Stichting PayOK

Functie

Voorzitter

Werkzaamheden

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Door te eisen dat alle bedrijven in de keten PayOK gecertificeerd zijn, wordt het risico op claims in het kader van onjuiste betaling in de keten geminimaliseerd en krijgen medewerkers betaald waar ze recht op hebben.


Periode

September 2019 – heden

Werkgever

Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA)

Functie

Voorzitter

Werkzaamheden

Branchevereniging voor Stukadoren, Natuursteen, Vloeren en Terrazzo, Plafond- en Wandmontage, gevestigd in Veenendaal.


Periode

April 2016 – augustus 2019

Werkgever

Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM

Functie

Voorzitter

Werkzaamheden

De NVM-groep bestaat enerzijds uit de vereniging met een Ledenraad, een Algemeen Bestuur, drie vakgroepen (Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk) en 27 zelfstandige afdelingen (vakgroepen en afdelingen hebben eigen besturen). Anderzijds heeft de NVM-groep de NVM Holding BV en haar zes deelnemingen waaronder funda BV. De verenigingsdirecteur stuurt het verenigingsbureau aan en de Holdingdirecteur stuurt NVM Holding en haar deelnemingen aan. Het Algemeen Bestuur is onder leiding van de voorzitter verantwoordelijk voor de hele NVM-groep. Tevens is de voorzitter ook voorzitter van de Ledenraad. Sinds 2016 heb ik samen met het Algemeen Bestuur veel draagvlak gecreëerd en veranderingen doorgevoerd op het gebied van structuur (o.a. gepaste afstand tussen vereniging en deelnemingen, omzetten vereniging naar coöperatie, instellen RvC bij NVM Holding BV), governance (o.a. afschaffen bestuurlijke dubbele petten), continuïteit (o.a. overname fluX BV om toekomst taxeren zeker te stellen) cultuur en kwaliteit (invoering verplichte audits). Namens de 4.200 kleine, middelgrote en grote leden zorgt de voorzitter met zijn team voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek (Brussel, Den Haag, provincies en gemeenten). Ik was het boegbeeld van de NVM, onderhield contacten met leden en de media, gaf persconferenties, hield presentaties en speeches (ook bij beëdigingen), vertegenwoordigde de NVM in Nederlandse gremia (MKB Nederland, de SER, VastgoedCert, ASRE, Provada, etc.) en in internationale gremia (FIABCI, TEGoVA, CEPI, EPV).


Periode

Juni 2009 – 2016

Werkgever

Kredietbank Nederland (KB)

Functie

Directievoorzitter

Werkzaamheden

KB is de grootste van de 20 kredietbanken in Nederland en de enige private bank (stichting). De bank houdt zich bezig met sociale kredietverlening, schuldhulpverlening, inkomensbeheer en bewind. KB is in 2009 ontstaan uit een fusie tussen de GKB Friesland en de Stadsbank Midden Nederland. In 2011 is de kredietbank in Alkmaar overgenomen. Het werkgebied is heel Nederland; vestigingen staan in Leeuwarden, Heerenveen, Hoorn, Almere en Waalwijk. Tot 2011 groeide de organisatie naar 230 medewerkers. Door de bezuinigingen – en ondanks het opzetten van nieuwe werkzaamheden (detacheren van medewerkers, preventie-activiteiten en het opzetten van een afdeling bewind) – heeft de directie van 2011 tot en met 2014 de bank gesaneerd naar 160 medewerkers. De KB had een driehoofdige directie; een directievoorzitter, een financieel directeur en een operationeel directeur.


Periode

2005 – 2010

Werkgever

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)

Functie

Voorzitter

Werkzaamheden

De NVVK is zowel branchevereniging voor haar 80 leden – kredietbanken en schuldhulpverleningsorganisaties – als lobby organisatie voor armoedebestrijding in het algemeen en mensen met financiële problemen in het bijzonder. De NVVK werkt samen met vele brancheverenigingen en instellingen zoals NVB, VFN, NTO, VNG, Divosa, Aedes, Energiened, Vewin en KBvG. De voorzitter van de NVVK lobbyt en onderhandelt met diverse ministeries en Tweede Kamerleden. Onder mijn voorzitterschap is o.a. de maximale rente op leningen met 5% gedaald, is de schuldhulpverlening vrijgesteld van BTW, en zijn het moratorium en het dwangakkoord in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) opgenomen. Vanaf 2010 ben ik erevoorzitter van de NVVK.


Periode

2002 – 2009

Werkgever

Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (GKB)

Functie

De eerste twee jaar als interim-directeur. Daarna directeur-bestuurder.

Werkzaamheden

In 2001 stond de GKB er financieel slecht voor. Door het herstructuren van de organisatie en van de werkzaamheden werden in 2003 weer zwarte cijfers geschreven. Eind 2003 is op mijn advies het bestuursmodel opgeheven en vervangen door een Raad van Toezichtmodel, waarna ik op 1 januari 2004 aangesteld ben als de eerste directeur-bestuurder. De organisatie is van 38 medewerkers in 2003 gegroeid naar 100 medewerkers in 2009.


Periode

1996 – 2003

Werkgever

Jaarsma Beheer BV

Functie

Zelfstandig interim manager en trainer, participeren in bedrijven

Werkzaamheden

  • All Window BV (een verkooporganisatie voor aluminium en kunststof kozijnen) opgezet met een Belgische compagnon. Na drie jaar verkocht
  • Gaas Keramiek BV (een importbedrijf van keramiek uit Tunesië, Portugal en Brazilië) opgezet met twee compagnons. Na drie jaar beëindigd omdat er geen vraag meer was.
  • Interim opdrachten inzake het aanpassen van organisatie en strategie.
  • Trainingen inzake leidinggeven en verkoop. Opdrachten verricht bij o.a. Rabobank Nederland, Ministerie van Defensie (Luchtmacht), Platform Defensie Bedrijfsleven (Ministerie van Defensie en VNO-NCW), BP Nederland, uitzendorganisaties, Praehep en Berenschot Osborne B.V.
  • Jaarsma Beheer BV wordt thans gebruikt voor mijn commissariaten.

Periode

1992 – 1996

Werkgever

Oomen Uitzendbureau B.V.

Functie

Manager

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor het opzetten en functioneren van vier vestigingen.


Periode

1990 – 1991

Werkgever

Ministerie van Defensie

Functie

Onderofficier

Werkzaamheden

Militaire dienstplicht.


Periode

1989 – 1990

Werkgever

Koninklijke Wegenbouw Stevin

Functie

Uitzetter

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor het uitzetten van alle projecten in Fryslân.


Huidige bestuurlijke functies

Vanaf 2010Foarsitter Ried fan Kommissarissen van Omrop Fryslân (lid renumeratiecommissie)
Vanaf 2012Voorzitter Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid)
Vanaf 2015Lid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten (Ministerie van Defensie)
Vanaf 2016Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Caparis NV (voorzitter auditcommissie)
Vanaf 2017Voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort (lid renumeratiecommissie)
Vanaf 2019Lid Raad van Toezicht GGZ Friesland (voorzitter auditcommissie)
Vanaf 2020Voorzitter Raad voor Certificering van Stichting Social Responsible Credit Management (SRCM)

Voormalige bestuurlijke functies

2016 – 2020Lid SER (Sociaal-Economische Raad)
2016 – 2019Lid Hoofdbestuur MKB-Nederland
2013 – 2019Lid bestuur stichting mr. H.C. Dresselhuysfonds
2008 – 2019Lid Raad van Commissarissen van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
2013 – 2017Landelijk penningmeester Hoofdbestuur VVD
2013 – 2017Penningmeester Haya van Somerenstichting
2013 – 2017Penningmeester Stichting Ivo Opstelten Foundation
2010 – 2017Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van IMK Intermediair
2013 – 2016Lid begeleidingscommissie Wsnp (Raad voor Rechtsbijstand)
2010 – 2013Voorzitter VVD partijcommissie Sociale Zaken
2007 – 2013Voorzitter VVD Fryslân
2007 – 2012Lid Taskforce Armoedebestrijding van de Provincie Fryslân
2003 – 2012Voorzitter Stichting SVO; Schuldhulpverlening Voor Ondernemers
2007 – 2011Lid werkgroep Marketing Leeuwarden (city marketing)
2007 – 2010Voorzitter stichting LIS; Landelijk Informatiesysteem Schulden
2007 – 2010Lid NEN-normcommissie certificering schuldhulpverlening
2005 – 2008Lid Commissie van Toezicht VFN; Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
2006 – 2007Vicevoorzitter VVD Fryslân
2002 – 2006PR-functionaris VVD Fryslân
2002 – 2003Vicevoorzitter VVD Leeuwarden
2000 – 2003Lid van de Stuurgroep Reservecomponent Koninklijke Luchtmacht (adviseren en opzetten van een nieuw reservistenbeleid)
2000 – 2002PR-functionaris VVD Leeuwarden
1986 – 1992Penningmeester Zaalvoetbalvereniging Nijlân

2018 Language Institute Regina Coeli, taaltraining Engels
vanaf 2008 Diverse cursussen en trainingen (management, bancair en t.b.v. commissariaten)
2004 Doctoraal bedrijfskunde; afstudeerrichting “organisatie & strategie”
2000 HTS Groningen, diploma technische bedrijfskunde
1990 MTS Leeuwarden, diploma weg- en waterbouwkunde