Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en / of diensten aangegaan door Roja, gevestigd te Goutum, hierna te noemen Roja en diens opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
1-2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Roja zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Roja afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-1 Roja aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Roja onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Roja aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.
Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Roja of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3-2 Offertes van Roja zijn gebaseerd op de essentiële informatie door de opdrachtgever aan Roja verstrekt. De diensten welke geleverd dienen te worden door Roja zal hij naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren. De uitvoering heeft het karakter van een “inspanningverplichting”, immers het bereiken van een bepaald resultaat kan nimmer worden gegarandeerd.
3-3 Tenzij anders is overeengekomen is Roja gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.
Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt eerst bindend voor Roja door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met Roja aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Roja zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, aanwijzingen enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Roja bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
4-3 Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door Roja gemaakte werk en dergelijke noch wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Roja binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 6 Omvang van de opdracht.
6-1 Een complete opdracht omvat de volgende werkzaamheden van Roja:
a.     het instellen van een vooronderzoek en / of het maken van een voorontwerp of een voorlopig rapport;
b.     het maken van een definitief ontwerp of rapport;
c.      de voorbereiding van de uitvoering;
d.     de begeleiding van de uitvoering.
6-2 Een opdracht kan echter ook bestaan uit het adviseren van de opdrachtgever of uit slechts een of meerdere onderdelen uit voorgaand lid.
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.
7-1 Op alle door Roja verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, modellen enz. blijven zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van ƒ 10.000,00 dan wel € 4.500,00 onverminderd Roja zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 8 Medewerking door de opdrachtgever.
8-1 Teneinde de opdracht zoveel mogelijk conform tijdsschema uit te kunnen voeren zal de opdrachtgever Roja steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke hij noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Dit geldt eveneens ten aanzien van het ter beschikking stellen van medewerkers van het bedrijf van de opdrachtgever die Roja zijn werkzaamheden betrokken (kunnen) zijn.
8-2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan Roja een (eigen) werkruimte, apparatuur, materialen, informatiedragers en / of gegevens zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties, die Roja aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
Artikel 9 Geheimhouding.
9-1 Roja zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan hem, zijn personeel of door hem te werk gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Roja zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.
9-2 Roja zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.
9-3 Indien Roja zich verbindt om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt aan Roja, zijn personeel of door hem te werk gestelde derden, met behulp van Roja zijn eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie die hij heeft ontvangen van Roja, niet door de opdrachtgever aan derden zal worden gegeven en dat de inhoud van die documentatie niet zonder Roja zijn schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.
Artikel 10 Medewerkers.
10-1 Roja kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht wenselijk dan wel noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, nog de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Roja plaatsvinden.
10-2 Geen van beide partijen zal tijdens de uitvoering van de overeenkomst, dan wel binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst, personeel van de andere partij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij partijen in onderling overleg schriftelijk anders overeen komen.
Artikel 11 Uitstel van de opdracht.
11-1 Roja heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.
11-2 Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van Roja overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor Roja voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.
11-3 Zodra het werk later voortgang vindt, is Roja bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor Roja voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 12 Wanprestatie en ontbinding.
12-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is.
12-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Roja ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
12-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Roja eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Roja op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 13 Tussentijdse beëindiging en ontbinding.
13-1 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opdragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd.
Beëindiging is eveneens mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na de komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
13-2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.
13-3 Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.
13-4 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal Roja de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn eventueel door een ander kan verrichten.
Artikel 14 Aansprakelijkheid.
14-1 Roja is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Roja van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
14-2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Roja voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
14-3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
Artikel 15 Honorering.
De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van Roja geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden, tenzij anders overeengekomen. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Roja onmogelijk maakt zijn opdracht uit te voeren, tevens verplicht opdrachtgever zich om Roja alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht. Indien de opdrachtgever de bijstand van andere adviseurs wenst in te roepen, geschiedt zulks niet dan na raadpleging van Roja.
Artikel 17 Uitbesteding werk aan derden.
Indien Roja een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan Roja van de opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient met de opdrachtgever te worden overeengekomen volgens welke regeling de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
Artikel 18 Duur en afsluiting van de overeenkomst.
18-1 De duur van de overeenkomst kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Roja verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Roja kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van de uitvoering van een overeenkomst zal zijn.
18-2 In financiële zin is de overeenkomst afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Roja hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
18-3 Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Roja, dan zal hij daaraan medewerking verlenen. De kosten van een dergelijke controle zijn echter altijd voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 19 Meer- en minderwerk.
19-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Door Roja te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
19-2 Minderwerk geeft geen aanleiding tot vermindering van het honorarium, wanneer daaruit geen vermindering van de bemoeiingen van Roja voortvloeit.
19-3 Indien de opdrachtgever na goedkeuring van het voorontwerp wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan het werk stelt, kunnen de daardoor nodige extra werkzaamheden afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Artikel 20 Overmacht.
20-1 Buitengewone omstandigheden leveren voor Roja overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Roja is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 21 Reclame.
21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van zijn diensten, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Roja terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering Roja wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin de diensten zijn opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21-2 Roja dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21-3 Indien de reclame naar het oordeel van Roja juist is, zal Roja hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
21-4 Met betrekking tot door Roja in opdracht uitgevoerde research is in beginsel geen reclame mogelijk.
Artikel 22 Wijziging van de opdracht.
22-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
22-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Roja ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de ten uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
22-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Roja buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 23 Betaling.
23-1 Betalingen, ook die in termijnen waaronder eveneens begrepen (maandelijkse) voorschotten, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Roja is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-2 Roja is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-3 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van ƒ 75,00 dan wel € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Roja zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 24 Toepasselijk recht.
Op alle door Roja gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 25 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Roja, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.